dr Stefan Simović

Asist. dr Stefan Simović završio je Gimnaziju u Čačku 2008. godine i upisao Fakultet medicinskih nauka u Kragujevcu koji je završio 2014. godine sa prosekom 9,0.

Završio je specijalizaciju iz interne medicine 2021. godine, a subspecijalizaciju iz kardiologije je upisao 2022. godine.

Student je akademskih doktorskih studija iz oblasti fiziologije i bioinženjeringa. Stalno je zaposlen na Klinici za kardiologiju, Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac i asistent je na Katedri za internu medicinu, Fakulteta medicinskih nauka, Univerziteta u Kragujevcu.

Autor je 2 poglavlja u monografijama od nacionalnog značaja i više od 30 međunarodnih publikacija. Član je Evropskog udruženja za poremećaje srčanog ritma i član komiteta za digitalnu medicinu i e-komunikaciju pri Evropskom udruženju za poremećaje srčanog ritma.

Oblasti kojima se bavi: poremećaji srčanog ritma, pejsmejkeri, antikoagulantna terapija, digitalna medicina.