Prof. dr Milovan Matović

 

Specijalista nuklearne medicine, subspecijalista medicinske informatike

LIČNI PODACI:

Ime i prezime: Milovan Matović
Datum i mesto rođenja: 4. maj 1955. godine, Kragujevac
Aktuelno akademsko zvanje: Redovni profesor
Broj telefona: +381641528481

EDUKACIJA:

1980. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1985. Specijalista nuklearne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1991. Magistar medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.
Magistarka teza: “Evaluacija funkcionalnog stanja holeciste kvantitativnim određivanjem brzine punjenja i ejekcione frakcije”
1993. Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu.
Doktorska disertacija: “Prilog automatizaciji obrade podataka u nuklearnoj hematologiji. Programski paket NUCHEM”
2007. Subspecijalista Medicinske informatike, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

USAVRŠAVANJE U STRUCI:

1983. INN, Vinča, Beograd: “Bazični kurs za rukovanje sa radioaktivnim izotpima"
1984. INN Vinča, Beograd "Radioimunološke i slične analize"
1985. INN Vinča, Beograd: "Clinical application of radioactive isotopes in gastroenterohapatology"
2000. “Sixth TESLA Workshop: Positron Emission Thomography” Tesla Scientific Center, Casta-Papiernicka, Slovak Republic
2004. Instituto de Cancer, Ciudad Juarez, Mexico, studijski boravak od deset dana
2006. "Innovation in Medical Education", University of California Medica School
2007. 4th International Summer School: Nuclear Physics Methods in Biology and Medicine, Prague, Czech Republic (Invited lecturer)
2008. “Mioview Fast protocol (case studies & hands on training)”, Onasis Cardiosurgery Centre Athens, Greece
2012. "Molecular imaging and radionuclide therapy", Singapore General hospital Nuclear Medicine Update, Singapore
2018. IAEA ESOR Training course- Introduction to Hybrid Imaging in Oncology (RER6037-EVT1802952), Vienna, Austria, 30-31 August 2018

AKADEMSKA KARIJERA

1989-1994. Asistent Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Uža naučna oblast Nuklearna medicina
1994-1999. Docent Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Uža naučna oblast Nuklearna medicina
1999-2004. Vanredni profesor Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Uža naučna oblast Nuklearna medicina
2004- Redovni profesor Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Uža naučna oblast Nuklearna medicina
2000-2018 Profesor Visoka medicinska škola, Ćuprija, predmet Nuklearna medicina

DRUGI RELEVANTNI PODACI

1999-2005. Šef katedre Nuklearne medicine i onkologije na osnovnim studijama, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu
1999-2000. Pomoćnik direktora za internističke grane, Kliničko bolnički centar Kragujevac
1999-2000. Prodekan za naučnoistraživački rad i poslediplomske studije, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu
2001-2002. Prodekan za nastavu, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu
2002-2005. Prodekan za nastavu, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu
2005-2009. Pomoćnik direktora za stručno usavršavanje i naučnoistraživački rad, Klinički centar Kragujevac
2005-2010. Šef katedre Informatičke metode u biomedicinskim istraživanjima na doktorskim studijama, Medicinski fakultet Univerziteta u Kragujevcu
2006-2023 Direktor Centra za nuklearnu medicinu, Klinički centar Kragujevac
2007- Ekspert za radiofarmaceutike, Agencija za lekove Republike Srbije
2007- Recenzent za akreditaciju visokoškolskih ustanova, Ministarstvo prosvete Republike Srbije
2012-2020 Šef katedre Nuklearne medicine na specijalističkim studijama, Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu
2013-2020 Šef katedre Medicinske informatike na subspecijalističkim studijama, Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu
2015-2015 Član Stručnog veća za medicinske nauke Univerziteta u Kragujevcu
2015-2018 Prorektor za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu
2016-2020 Delegat Udruženja nuklearne medicine Srbije u World Federation of Nuclear Medicine and Biology

UČEŠĆE NA NAUČNIM PROJEKTIMA

1995-2000. Istraživanje kontraktilnosti gastrointestinalnog trakta, Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije
1995-2000. Kliničko istraživanje značaja unapređenja dijagnostike i terapije, Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije
2002-2005. Fagocitoza i humani malignomi, Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije
2005-2007. Razvoj komjuterskih metoda i softvera za modelovanje u biomedicinskom inženjeringu (TP-62092), Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije
2005-2010. Farmakološka analiza efekata aminokiselina i hormona na izolovane mišiće gastrointestinalnog i urogenitalnog trakta, Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije
2008-2012. Metode za modelovanje biomedicinskih sistema sa aplikacijom u medicini (144028) , Ministarstvo za nauku i tehnologiju Republike Srbije
2011-2014 Primena biomedicinskog inženjeringa u pretkliničkoj i kliničkoj praksi (III41007), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
2011-2014 Farmakološka analiza efekata biološki aktivnih supstanci na izolovane glatke mišiće gastrointestinalnog i urogenitalnog trakta čoveka (175007), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

ČLANSTVO U NAUČNIM I STRUČNIM ORGANIZACIJAMA

 • European Association of Nuclear Medicine (EANM)
 • World Association of Radiopharmaceutical and Molecular Therapy (WARMTH)
 • Society of Nuclear Medicine and molecular imaging (SNMMI)
 • International College of Nuclear Medicine Physicians (ICNMP)
 • Romanian Society of Nuclear Medicine and Molecular Imaging (SRMNIM), honored member
 • World Association of Medical Editors (WAME)
 • Medical Amateur Radio Council (MARCO)
 • Srpsko lekarsko društvo (SLD)
 • Lekarska komora srbije (LKS)
 • Srpsko tireološko društvo (STD)
 • Udruženje nuklearne medicine Srbije (UNMS)

NAUČNI RAD

Do sada je objavio preko 250 različitih publikacija, od čega preko 40 radova u naučnim časopisima koje navodi Thomson-Reuters lista. Bio je predavač po pozivu i član radnih tela na većem broju međunarodnih i nacionalnih simpozijuma i kongresa.

UREĐIVANJE ČASOPISA

Član uredništva
1998-2009. MEDICUS (sada Serbian Journal of Experimenthal and Clinical Research)
2003- Hellenic Journal of Nuclear Medicine

Recenzent
1998- MEDICUS (sada Serbian Journal of Experimenthal and Clinical Research)
2003- Hellenic Journal of Nuclear Medicine
2014- Telemedicine and e_Health
2014- Nuclear Technology & Radiation Protection
2015- Sanamed

NAGRADE I PRIZNANJA

2010. Nagrada „Milovan Antić“, "Za najbolji rad objavljen u inostranim časopisima u 2009. godini", Udruženje nuklearne medicine Srbije
2015. First Prize "For reducing radiation in the environment of patients treated with high doses of radionuclides", 3rd International Medical Olympiad, Thessaloniki, Greece
2017. Second Prize, for paper „Our solution for fusion of simultaneusly acquired whole body scintigrams and optical images, as useful tool in clinical practice in patients with differentiated thyroid carcinomas after radioiodine therapy”, 4th International Medical Olympiad, Thessaloniki, Greece
2019. Nagrada “Akademik Vladimir Bošnjaković” za životno delo, koju dodeljuje Udruženje nuklearne medicine Srbije

KORIŠĆENJE JEZIKA

English (working knowledge) i Ruski (limited)

POZNAVANJE RAČUNARSKIH PROGRAMA:

E-Soft 4.0
Digital Jacket
PACS
MS Windows (XP, 2000, 7, 8, 10), MS Word, MS Excell, SPSS

RADNO ISKUSTVO

-Ima trideset osam godina radnog iskustva kao specijalista nuklearne medicine u oblasti in-vivo i in-vitro dijagnostike i radionuklidne terapije benignih bolesti štitaste žlezde i postterapjskom kliničkom praćenju tih pacijenata

Posebna interesovanja su mu vezana za radionuklidnu terapiju u oblasti nuklearne onkologije
- radiojodna terapija diferentovanih tireroidnih karcinoma i postterapjsko kliničko praćenje tih pacijenata, sedamnaest godina iskustva
- radionuklidna terapija neuroendokrinih tumora primenom PRRT (Peptide Receptors Radionuclide Therapy) sa 90Y/177Lu-DOTA(TATE/TOC), petnaest godina iskustva. Ovu metodu je prvi uveo u klinički praksu u Srbiji i ovom delu Evrope 2008. godine
- Prvi je u Srbiji tokom 2023. godine primenio 177-Lu-PSMA za lečenje metastatskih kastracijski rezistentnih prostatičnnih karcinoma (mCRPC), kao i 99mTc-PSMA za dijagnostiku ovih vrsta tumora

Prof. Dr Milovan Matović u Poliklinici Joković obavlja pregled koji obuhvata:

 • Anamnezu - razgovor sa pacijentom o sadašnjim tegobama i drugim oboljenjima (ukoliko ih ima)
 • Uvid u predhodnu medicinsku dokumentaciju
 • Fizikalni pregled
 • Ultrazvučni pregled vrata sa detaljnom evaluacijom statusa tireoidne lože i limfnih nodusa vrata, ukoliko je potreban
 • Savet i preporuka za dalje lečenje i predlog o eventualnoj dodatnoj dijagnostici