Prof. dr Zorica Lazić
Specijalista interne medicine.
Subspecijalista pulmologije.

Radno iskustvo: 41 godinu iskustva na poslovima lekara i 32 godine iskustva na poslovima specijaliste interne medicine u oblasti pulmologije.

Od 2022 zaposlena u Poliklinici Joković
1985 -2022 Klinika za pulmologiju UKC Kragujevac
1992 -2022 direktor klinike za pulmologiju UKC Kragujevac
1981-1985 doktor medicine, Medicinski centar dr Mihailo Ilić Kragujevac
2006. -Redovni profesor na Katedri interne medicine, Medicinski fakultet Univerziteta Kragujevac
1994. -Asistent na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu

Naučna biografija

Magisterijum iz oblasti pulmologije na temu” Odnos izmedju totalnog plućnog kapaciteta i difuzijskog kapaciteta u opstrukcionom respiracionom sindromu” Medicinski fakultet Beograd, 1993

Specijalizacija interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, 1989

Subspecijalizacija iz oblasti pulmologije 2005.

Doktorska disertacija pod nazivom “Uticaj inhibitora histamin metiltransferaze na reaktivnost izolovane traheje zamorčića” Medicinski fakultet u Kragujevcu, 1996

Predavač po pozivu na većem broju simpozijuma i kongresa. Autor je brojnih radova objavljenih u domaćim i medjunarodnim stručnim časopisima. Autor ili koautor monografija i knjiga za poslediplomsku nastavu na Medicinskom fakultetu u Beogradu i Kragujevcu.

U okviru programa kontinuirane medicinske edukacije na Medicinskom fakultetu u Beogradu i Kragujevcu, predavač u više organizovanih seminara iz oblasti bronhijalne astme, HOBP i hroničnih intersticijskih bolesti. Jedan od koautora i pisanju srpskih smernica za lečenje astme i HOBP.

Od 2016 do 2022 godine je rukovodilac projekta na Fakultetu Medicinskih nauka, Univreziteta u Kragujevcu, u okviru koga je po prvi put u Srbiji kreiran registar za bolesnike sa HOBP. Od 2018 do 2022 godine je nacionalni delegat SHARP projekta (Severe Heterogeneous Asthma Research collaboration, Patient-centred) u okviru Evropskog Respiratornog udruženja.
Član raznih medicinskih udruženja uključujući ERS, CHEST, ATS, Respiratorno udruženje Srbije i Fellowship American College of Chest Phisicians (FCCP).

Posebna interesovanja: astma, alergijski rinitis, pneumonia, HOBP, fibroza pluća, opstruktivna sleep apnea.

Prof. Dr zorica lazić obavlja pulmološki pregled koji obuhvata:

  • Anamnezu -razgovor sa pacijentom o sadašnjim tegobama i drugim oboljenjima (ukoliko ih ima)
  • Uvid u predhodnu medicinsku dokumentaciju (ako postoji)
  • Fizikalni pregled ( auskultacija pluća, merenje krvnog pritiska, pulsna oksimetrija)
  • Ispitivanje plućne funkcije ( spirometrija sa bronhodilatacijskim testom)
  • Ispitivanje poremećaja disanja u snu ( sleep apnea) ukoliko je indikovano
  • Savet i preporuka za dalje lečenje i predlog o eventualnoj dodatnoj dijagnostici (alergološko testiranje, rendgensko snimanje, skener