Pulmologa

Savremena dijagnostika i lečenje plućnih bolesti.
Pulmološki pregledi:
Pulmološki pregled obavlja lekar specijalista pulmologije.
Pregled započinje razgovorom sa pacijentom o sadašnjim tegobama ,ranijim oboljenjima kao I   I oboljenjima u porodici.
Zatim lekar stetoskopom/slušalicama/ sluša srce I pluća i postavlja  radnu ili konačnu dijagnozu.
Ukoliko je  neophodno pacijent se upućuje ciljano na dalje preglede :
  • RDG pluća
  • Funkcionalno ispitivanje pluća:
                  Spirometrija
                  Bronhodilatatorni test
                  Alergološko ispitivanje
                  Kožne probe-prick alergo test na inhalatorne alergene
  • Kompletnu biohemisku, mikrobiološku dijanostika, TU markere (u saradnji sa referentim labaratorijskim ustanovama)
Ukoliko je  potrebno nakon postavljanja dijagnoze sprovidi se TERAPIJA:
  •  Inhalaciona terapija (bronhodilatatori, inhalatorni kortikosteroidi)
  •  Infuziona terapija
  •  Intramuskularna terapija